Главная       Продать работу       Заказать работу       Блог       Контакты       Оплата       О нас       Как мы работаем       Регистрация       Вход в кабинет
Блог
Категоріальний аналіз базових понять дослідження
13/Jan/2016 09:05

„Гуманізм“ є вихідною категорією для характеристики поняття „гуманізація виховання“, визначення сутності, змісту та організації цілеспрямованої виховної роботи з гуманізації взаємин учнів.


Гуманізація навчально-виховного процесу та її реалізація в історії розвитку педагогічної думки
13/Jan/2016 08:59

Становлення української державності, відмова від авторитарних методів управління державою, побудова громадянського суспільства потребує впровадження у роботу загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів інноваційних методів, прийомів, засобів та форм шкільного виховання. Нова соціальна реальність (загострення економічних, політичних, національних суперечностей) змінила пріоритети життєвих цінностей та ідеали, призвела до зниження рівня духовності суспільства, його криміналізації, прагматизації мислення, погіршення людських взаємин, зниження рівня культури. Тому як ніколи гостро постає питання гуманізації національної освіти.


Педагогічні умови особистісно-розвиваючого навчання в початкових класах
12/Jan/2016 11:52

Оновлення суспільста- складний, суперечливий і тривалий процес. Він пов’язаний із пошуком нових шляхів, здійсненням перетворень у всіх сферах життєдіяльності людини, зокрема в галузі освіти. Державі потрібні суспільно активні, творчі особистості. Саме це завдання постає перед закладами народної освіти, мета яких-створення сприятливого середовища для розвитку особистості дитини. Для того, щоб успішно розв’язати це завдання, необхідно всебічно стимулювати учнів до особистісного розвитку, розбудити в них свідоме бажання постійно займатися самоосвітою, яка є одним з важливим структурних елементів системи освіти, що прийнята в Україні.


Перспективний педагогічний досвід учителів початкової школи щодо особистісно-розвиваючого навчання
12/Jan/2016 11:39

В концепції розвитку загальної середньої ос­віти, яка задекларована в 2000 році, зазначено Освіта XXI століття - це освіта для людини. її стрижень - розвивальна, культурологічна, домінан­тна виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє вико­ристовувати набуті знання і вміння для творчого розв язання проблем, критично мислити, опраць­овувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни .


Психолого-педагогічні і вікові особливості молодшого школяра, як передумова створення особистісно-розвиваючого навчання
12/Jan/2016 11:33

Концепції розвитку особистості, як розгортання певних «структур» або «планів», які від початку існують в особливому згорнутому стані в людині, мають давню історію і є актуальними в сучасній філософії і психології особистості. Одна з причин їхньої стійкості — довільне і, сказати б, зручне перенесення законів розвитку організму на особистість у цілому. Біологія ніяк не може звільнитися від епігенетичних уявлень про розвиток живого організму, хоча ці уявлення і суперечать новим науковим фактам. Абсолютна більшість розуміє процес розвитку біологічної істоти як розгортання і реалізацію генетичної програми.[26,6]


Психолого-педагогічні підходи та дослідження видатних психологів та педагогів щодо розвиваючого навчання
12/Jan/2016 11:30

Належність людини до певного суспільства, класу певним чином позначається на її особистості і діяльності. Особистість першокласника формується під впливом зовнішніх умов життя. На формування цієї особистості, крім соціальних факторів, мають вагомий вплив і біологічні. Ці фактори не можна протиставляти, вважаючи їх незалежними один від одного. Те, що набуває особистість першокласника у результаті впливів навколишнього середовища, й те, що є в індивіді від природи, тісно пов язані між собою. Ди­тина формується під впливом зовнішніх умов життя й діяльності через внутрішні умови, тобто природні та набуті за життя якості, які вона має.


Сутність «особистісно-розвиваючого навчання» в учнів початкової школи,його суть
12/Jan/2016 11:24

Проблема розвитку існує з тих пір, як людство поча­ло усвідомлено спрямовувати свої зусилля на підготов­ку дітей до виживання. Про це свідчать археологічні знахідки та елементи минулого в сучасних мовах, у житті та звичаях різних народів, ігри для розвитку кмітливості, загадки, розваги, головоломки, які дій­шли до нас із глибин століть. З появою писемності по­дібні свідчення набули системного характеру. Одним із перших реалізував у процесі навчання ідею розвитку давньокитайський мислитель Конфуцій (прибл. 551— 479 до н. є.), прізвище якого означає «учитель Кун». У його школі навчання проводилось у формі вільних бе­сід, спільних роздумів, дискусій. Для Конфуція голов­ним було не озброєння учнів конкретними знаннями, а їх ґрунтовний загальний розвиток, моральне і духовне піднесення. Його ідеї у різні часи розвивали давньо­грецькі мислителі Сократ (прибл. 470—399 до н. є.), Демокріт (прибл. 470 (460) — прибл. 380 (370) до н. є.), давньоримський філософ Квінтіліан (прибл. 35 — прибл. 96), італійський педагог-гуманіст Вітторіно да Фельтре (1378—1446), французький філософ, письмен­ник Мішель де Монтень (1533—1592), Я.-А. Коменський, Ж.-Ж. Руссо.


Аналіз апробації експериментальної ігрової технології у навчально-виховному процесі
11/Jan/2016 18:02

Найефективнішим способом навчити дитину мислити творчо є гра, і особливо гра розвиваюча. Дослідження психологів показують, що продуктивному творчому мисленню сприяє оволодіння спеціальними способами. До таких способів належать: виділення протилежних властивостей, пошук аналогій, асоціювання понять, ставлення запитань, генерування ідей, зміна альтернативи, комбінування.


Розвивальна ігрова технологія “Пізнайко”
11/Jan/2016 18:00

Стратегія розвитку освіти в Україні відповідно до національної програми “Освіта” передбачає використання сучасних технологій для створення системи освіти, яка б відповідала стандартам ХХІ ст. До таких наукових розробок належить система розвивального навчання, що є зразком принципово нової системи освіти. Його основна мета – розвиток здібностей дитини, пізнавальної активності та пізнавальної діяльності на відміну від “навчання”, де відбувається механічне засвоєння знань.


Діагностика рівня пізнавальної активності дітей молодшого шкільного віку
11/Jan/2016 17:57

Для визначення рівня пізнавальної активності учнів початкових класів ми використали метод анкетування – метод збору статистичного матеріалу шляхом опитування досліджуваних. Цей метод був розроблений у Харківському Науково-методичному педагогічному центрі управління освіти Б.Пашневим. Він дає змогу визначити рівень пізнавальної активності учня й порівняти його з нормативними показниками для різних вікових груп. “Пізнавальна, розумова активність лежить в основі будь-якої навчальної діяльності школяра на усіх вікових етапах його розвитку. Пізнавальну активність зумовлюють: швидкість психічних процесів; легкість пробудження активності; її напруженість; потреба в розумових зусиллях і враженнях; наполегливість у засвоєнні нового матеріалу” [ 30, 7]. Анкета складається з 52 запитань, з яких 42 запитання спрямовані на вивчення пізнавальної активності, а 10 запитань – на дослідження показника відвертості або соціальної бажаності відповідей (див. додаток 4).


Страница 173    Предыдущая     174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184     Следующая


/Главная/ /Продать работу/ /Заказать работу/ /Блог/ /Контакты/ /Оплата/ /О нас/ /Как мы работаем/ /Регистрация/ /Вход в кабинет/
                   

Уважаемые пользователи! Некоторые работы были запаролены из-за хакерских атак. Пароль к работам: serg_0 и номер папки в архиве. Например: serg_0456, 456 - номер папки которая находится в архиве купленной работы. Если же выбивает ошибку при вводе пароля, попробуйте тот же пароль только русскими буквами. Если не получится, обращайтесь по форме обратной связи!

СтудБаза – клуб студентов, где можно скачать, обменять, продать, купить практически любой студенческий материал и главное качественный. У нас на сайте огромное количество студенческого материала разного направления, как технического так и гуманитарного, а так же с нами работают большое количество сотрудников-продавцов (авторов) своего студенческого материала. Присоединяйтесь к нам!!!

К нам кажды день присоеденяется все больше и больше клиектов и сотрудников, будьте с нами!!!

© 2010-2018 СтудБаза Сергей Богун