Главная       Продать работу       Заказать работу       Блог       Контакты       Оплата       О нас       Как мы работаем       Регистрация       Вход в кабинет
Блог
Організація спільного використання ліній зв язку
25/Oct/2015 21:03

Тільки в мережі з повнозв язною топологією для з єднання кожної пари комп ютерів є окрема лінія зв язку. У всіх інших випадках неминуче виникає питання про те, як організувати спільне використання ліній зв язку декількома комп ютерами мережі. Як і завжди при розділенні ресурсів, головною метою тут є здешевлення мережі.


Вимоги до ЛВС
25/Oct/2015 16:24

Основоположні вимоги до ЛВС, орієнтованим на передачу даних, сформульовані в 1981р. комітетом IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) і опубліковані у вигляді проекту стандарту [1]. Подальша практика розробки і застосування ЛВС в основному підтвердила правомірність цих вимог, хоча і внесла в них корективи, відображені в [2,3] та інших роботах. Наведений нижче перелік вимог до ЛВС заснований на аналізі згаданих джерел. Не всі з перелічених нижче требований є загальними для всіх типів ЛВС. Ступінь здійсненності деяких з них істотно залежить від призначення, способів використання ЛВС і ряду інших факторів.


Призначення і особливості ЛВС
25/Oct/2015 16:13

До робіт по створенню ЛВС приступили ще в 60-х рр., А перші зразки мереж з явилися на початку 1970-х рр. Спочатку ЛВС застосовувалися головним чином в університетах і науково-дослідних інститутах. Протягом порівняно короткого періоду часу виробництво і застосування ЛВС набуло широкого поширення, чому сприяли такі фактори: розвиток мікропроцесорної техніки, гнучких магнітних дисків, зниження цін на електронні компоненти, зростання обсягу переданої і оброблюваної інформації числа коштів в установах, підприємствах, на заводах і т .п.


Поняття локальна обчислювальна мережа - ЛОМ
25/Oct/2015 16:09

Під ЛОМ розуміють спільне підключення декількох окремих комп ютерних робочих місць (станцій) до єдиного каналу передачі даних. Найпростіша мережа складається як мінімум із двох комп ютерів, з єднаних один з одним кабелем. Це дозволяє їм використовувати дані спільно. Усі мережі (незалежно від складності) грунтуються на цьому простому принципі. Народження комп ютерних мереж було викликано практичною потребою - мати можливість для спільного використання даних. Поняття локальна обчислювальна мережа - ЛОМ (англ. LAN - Local Area Network) ставиться до географічно обмеженого (територіально або виробничо) апаратно-програмним реалізаціям, в яких кілька комп ютерних систем зв язані один з одним за допомогою відповідних засобів комунікацій. Завдяки такому з єднанню користувач може взаємодіяти з іншими робочими станціями, залученими до цього ЛОМ. Іншими словами, ЛВС називають групу пов язаних один з одним комп ютерів, розташовану в деякій обмеженій області. Розміри ЛВС можуть значно відрізнятися.


Мероприятия, направленные на снижение травматизма на производстве
24/Oct/2015 19:53

На администрации лежит ответственность за созданием таких условий работы, при которых полностью обеспечивается охрана труда и безопасность труда. Уровень общей культуры производства в значительной мере определяет состояние охраны труда и техники безопасности. Ответственные работники за технику безопасности должны проводить инструктажи по технике безопасности для всех вновь поступающих рабочих, а затем инструктировать и обучать их безопасным приёмам работы непосредственно на рабочих местах. Повторные инструктажи проводятся для всех работающих, независимо от квалификации и стажа работы в сроки, предусмотренные правилами техники безопасности. Не допускается перевод рабочих на другие работы без прохождения соответствующего инструктажа. Рабочие места и участки должны быть обеспечены плакатами, памятками и инструкциями по технике безопасности.


Инструкция по технике безопасности при работе на автомобиле с двигателем 8ЧН 12,0/12,0
24/Oct/2015 19:50

К самостоятельной работе на автомобиле допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста; прошедшие медицинское освидетельствование; вводный инструктаж по безопасности труда (проводит инженер по ТБ или лицо его заменяющее со всеми поступающими на работу вне зависимости от профессии или производственного стажа), пожарной безопасности, промсанитарии; общий инструктаж по цеху; первичный инструктаж на рабочем месте; теоретическое и практическое обучение безопасным приемам труда под руководством мастера и опытного рабочего в течение установленного срока обучения; сдавшие экзамен квалификационной комиссии на допуск к самостоятельной работе; лица, прошедшие повторный инструктаж по ТБ (проводит мастер, бригадир со всеми рабочими, прошедшими первичный инструктаж и стажировку, с целью проверки и повышения их знаний по ОТ и ТБ); лица, прошедшие внеплановый инструктаж (проводит мастер, бригадир при изменении правил по ОТ, при разного рода изменениях в обслуживаемых объёктах, при нарушении работниками инструкций по ОТ, после травмы, аварии, взрыва или пожара, перед началом работы после длительного перерыва (30 или 60 дней); лица, прошедшие текущий инструктаж (проводит мастер, бригадир с работниками перед выполнением работ, на которые должен оформляться наряд-допуск). После проведения инструктажа работник должен расписаться в журнале учёта инструктажей, а после проведения текущего инструктажа должна быть сделана запись в наряде-допуске.


Тенденция модернизация дизеля путём применения турбонаддува
24/Oct/2015 18:14

Основой любого транспортного средства является силовая установка – двигатель, в частности двигатель внутреннего сгорания (ДВС), преобразующий тепловую энергию топливной смеси в механическую работу. В автомобильной промышленности процесс дальнейшего увеличения грузооборота автомобильного транспорта предусматривает не только количественный рост автопарка, но и значительное улучшение использования имеющихся автомобилей, повышение культуры эксплуатации, увеличение межремонтных сроков службы, модернизация агрегатов машин. На принципиально новый уровень ставится борьба с токсичными выбросами двигателя в атмосферу, а также задачи по снижению шума и вибрации в процессе эксплуатации. Несмотря на длительный процесс технической эволюции поршневых двигателей внутреннего сгорания, их развитие продолжается и проблема разработки и создания новых двигателей является актуальной не только в России, но и во всём мире. Автомобильные двигатели (в том числе и дизели) являются наиболее прогрессивными среди поршневых двигателей других назначений (тракторных, стационарных, средств малой механизации и других). Они обладают высокими удельными показателями, совершенствуются быстрыми темпами и имеют наиболее массовый выпуск.


Обеспечение надёжности в процессе эксплуатации машин
24/Oct/2015 08:50

Надёжность – свойство машины выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в требуемых пределах в течение определённого промежутка времени или требуемой наработки (продолжительности работы).


Назначение, устройство и принцип действия подъемника автомобильного ПАРТ-24
23/Oct/2015 15:24

Подъемник автомобильный ПАРТ-24 базируется на машине ЗИЛ-433112, как и все машины ЗИЛ имеет подвеску, выполненную на четырех продольных полуэллиптических рессорах, установленных по две на переднем и заднем мостах. Рессоры предназначены для сглаживания хода машины, и выполняют роль амортизаторов, но более надежны и долговечны. Передние подвески, кроме того, снабжены двумя телескопическими амортизаторами. Задняя подвеска автомобиля ЗИЛ-433112 также и передняя имеет две рессоры, но в отличии от передней имеет подрессорники и не имеет амортизаторов. Задние рессоры ЗИЛ-433112 в передней части снабжены кованными съемными ушками 5 с запрессованной в него втулкой. Задние концы рессор – скользящие, также как и задние концы передних рессор, снабжены легкосъемной накладкой и термообрабатываемым опорным сухарем 15. Дополнительная рессора 12 безушковая, имеет скользящие концы. На автомобиле установлены рессоры из Т-образного профиля, повышающие долговечность рессор. Затягивать стремянки надо в следующем порядке: сначала равномерно затянуть обе гайки, а затем задние. Затяжку нужно производить до сжатия пружинных шайб.


Автоподъемник ПАРТ-24 на шасси ЗИЛ-433112
23/Oct/2015 15:15

Автоподъемник ПАРТ-24 на шасси ЗИЛ-433112 предназначен для выполнения строительно-монтажных и электротехнических работ на высоте до 24 м. Подъемное оборудование обеспечивает грузоподъемность до 200 кг. Электрозащита автоподъемника позволяет проводить работы в электроустановках напряжением до 10 кВ. Автомобильные подъемники предназначены для проведения строительно-монтажных и эксплуатационных работ, требующих подъема людей на высоту при строительстве, ремонте и эксплуатации линий электропередач, а также в других отраслях, требующих подъема людей на высоту. Автомобильный подъемник, Основные части: Опорная и поворотная рамы, двухколонная мачта, гидросистема, электрооборудование. Опорно-ходовая часть подъемника служит автомобильное шасси, несущие на своих концах гидравлические опоры.


Страница 221    Предыдущая     222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232     Следующая


/Главная/ /Продать работу/ /Заказать работу/ /Блог/ /Контакты/ /Оплата/ /О нас/ /Как мы работаем/ /Регистрация/ /Вход в кабинет/
                   

Уважаемые пользователи! Некоторые работы были запаролены из-за хакерских атак. Пароль к работам: serg_0 и номер папки в архиве. Например: serg_0456, 456 - номер папки которая находится в архиве купленной работы. Если же выбивает ошибку при вводе пароля, попробуйте тот же пароль только русскими буквами. Если не получится, обращайтесь по форме обратной связи!

СтудБаза – клуб студентов, где можно скачать, обменять, продать, купить практически любой студенческий материал и главное качественный. У нас на сайте огромное количество студенческого материала разного направления, как технического так и гуманитарного, а так же с нами работают большое количество сотрудников-продавцов (авторов) своего студенческого материала. Присоединяйтесь к нам!!!

К нам кажды день присоеденяется все больше и больше клиектов и сотрудников, будьте с нами!!!

© 2010-2018 СтудБаза Сергей Богун