Главная       Продать работу       Заказать работу       Блог       Контакты       Оплата       О нас       Как мы работаем       Регистрация       Вход в кабинет
Блог
СУЧАСНА зарубіжна педагогіка
05/Jan/2015 17:30

Представники феноменологічного напряму (А. Маслоу) сповідують гуманістичну спрямованість освіти. Як і раніше помітна традиція соціальної педагогіки у Франції (П. Бурдьє, Ж. Капель, Ш. Фурастье). Психологічна парадигма виховання (А. Комбс, А. Мас-лоу, К. Роджерс) в центр виховання і навчання ставить інтереси, психіку, індивідуальні особливості дітей. Головний їх теза - дбайливе ставлення до особистості дитини.


СУЧАСНІ вітчизняні дослідники В ОБЛАСТІ ПЕДАГОГІКИ
05/Jan/2015 14:09

В кінці 70 - початку 80-х рр. на арену суспільно-педагогічної життя вийшов великий загін педагогів-новаторів, педагогів-практиків. "Творчість вчителя - творчість учня" - такий їх девіз. Захопленість свої предметом, вміння побудувати урок так, щоб усі учні брали участь у навчальній праці, любов до дітей, повага до особистості дитини з того самого дня, коли він переступив поріг школи - це те, що відрізняє справжнього вчителя. Видавництво "Педагогіка" з 1979 р стало випускати серію "Педагогічний пошук: досвід, проблеми, знахідки". У числі перших вийшли книги, що розповідають про педагогічному досвіді В.Ф.Шаталова, Є.І. Ільїна, С.І. Лисенкової, Ш. Амонашвілі, І. П. Волкова.


Вітчизняна педагогіка. ІДЕЇ П.П.Блонского, А.С.Макаренка, В.А. СУХОМЛИНСЬКОГО.
05/Jan/2015 13:48

Павла Петровича Блонського (1884-1941) часто називають "радянським Песталоцці", він справив великий вплив на менталітет педагогів 20-х років. Він сформулював основоположні педагогічні ідеї: навчання та виховання має здійснюватися на основі знань закономірностей розвитку дитини; повага особистості дитини, її потреб та інтересів, різнобічний розвиток особистості дитини (розумовий, моральне, естетичне, трудове). Дослідження Блонського грунтувалися на двох головних принципах: ідеї розвитку і цілісному підході до вивчення дитини. Він спробував дати повну картину життя дитини, розглядаючи його як "природне ціле". У підручнику "Педологія" (1936) Блонський дав уявлення про своєрідність різних вікових періодів і пов'язаних з ним особливостей виховання і навчання. Блонський висунув оригінальну теорію пам'яті, розглядаючи різні її види як щаблі розвитку мнемічної функції, висловив гіпотезу про походження внутрішньої мови у дитини; вивчаючи емоційну сферу, вважав її фундаментом поведінки людини. Блонський сформулював принцип індустріалізації - тісному зв'язку школи з виробництвом, трудовим професійним навчанням.


Шкільна освіта та педагогічні ідеї В РОСІЇ В 1920-1930 ГГ.
05/Jan/2015 13:21

У післяреволюційної Росії будівництво системи шкільної освіти йшло протягом майже десятиліття. У грудні 1917р. спеціальною постановою Ради народних комісарів всі навчальні заклади були передані Народному комісаріату освіти. У його діяльності велику роль зіграли А. В. Луначарський і Н. К. Крупської.


Дидактична система К. Д. Ушинського
05/Jan/2015 13:12

У Росії цільну дидактичну систему розробив педагог Костянтин Дмитрович Ушинський (1824-1870). Стрижнем його педагогічної системи стали вимоги демократизації освіти і навчання, ідея народності виховання, визнання творчої сили трудового народу і його прав на освіту. Ушинський зазначав: "Якщо педагогіка хоче виховувати людину в усіх відношеннях, то вона повинна спершу ознайомитися в усіх відношеннях". Він показав, що знати людину в усіх відношеннях - це означає вивчити його фізичні та психічні особливості. Ушинський мріяв про такий час, коли педагог буде не тільки вчителем, а й психологом. У своїй капітальній праці "Людина як предмет виховання. Досвід педагогічної антропології" (1868-1869) він дав аналіз психологічних механізмів уваги, інтересу, пам'яті, уяви, емоцій, волі, мислення, обгрунтував необхідність їх врахування в процесі навчання. Особливу увагу звернув на вплив ненавмисного виховання, впливу суспільного середовища, "духу часу", специфіки культури і передових суспільних ідеалів певного соціуму в конкретно-історичний період. Мета виховання, за Ушинскому, - формування активної і творчої особистості, підготовка людини до фізичному і розумовому Труду як вищої формі людської діяльності. Вважаючи роль релігії у формуванні суспільної моралі позитивною, він виступав у той же час за незалежність науки і школи від релігії, виступав проти керівної ролі духовенства в школі.


ПЕДАГОГІКА XIX СТОЛІТТЯ. Іоганн Песталоцці, Іоганн Гербарт, Адольфа Дістервега
05/Jan/2015 13:03

Ідеї Руссо отримали подальший розвиток і практичне втілення в працях швейцарського педагога Йоганна Генріха Песталоцці (1746-1827гг.), Який стверджував, що мета навчання - у формуванні людяності, в гармонійному розвитку всіх сил і здібностей людини. Він вважав, що виховання повинно бути природосообразно: воно покликане розвивати властиві людській природі духовні і фізичні сили відповідно з властивим дитині прагненням до всебічної діяльності. Головна заслуга Песталоцці у тому, що він - один з основоположників дидактики початкового навчання. Його теорія елементарної освіти включає розумовий, моральний, фізичний і трудове утворення, яке здійснюється в тісному зв'язку і взаємодії, щоб у результаті отримати гармонійний розвиток людини. Його ідею розвиваючого навчання К. Д. Ушинський називав великим відкриттям. Песталоцці розробив методику навчання дітей рахунку, вимірюванню й мови, розширив елементарні відомості навчання, включивши в нього відомості з геометрії, географії, а також малювання, співи та гімнастику.


ПЕДАГОГІКА XVIII СТОЛІТТЯ ДЖОН ЛОКК і Жан-Жак Руссо
05/Jan/2015 12:59

Слідом за Коменським в історію західноєвропейської буржуазної педагогіки ввійшли імена таких її найвизначніших діячів, як Джон Локк (1632-1704) в Англії, Жан-Жак Руссо (1712-1778) у Франції, Генріх Песталоцці (1746-1827) у Швейцарії, Йоганн Гербарт (1776-1841) і Адольф Дістер-вег (1790-1866) у Німеччині. У своїй праці "Думки про виховання" Джон Локк приділяв велику увагу психологічним основам виховання, а також моральному формуванню особистості. Заперечуючи наявність вроджених якостей дітей, він уподібнював дитини "чистої дошки" (tabula rasa), на якій можна писати що завгодно, вказуючи тим самим на велику силу виховання. Жан-Жак Руссо, навпаки, виходив з ідеї природної досконалості дітей. На його думку, виховання не повинно заважати розвитку цієї досконалості, а тому слід надавати дітям повну свободу, пристосовуючись до їх схильностям і інтересам. Ці ідеї Руссо поклали початок розробці теорії "вільного виховання" і педоцентрізма в педагогічній науці, згідно з якими виховання повинно слідувати виключно за інтересами і бажаннями дітей і сприяти їх розвитку.


ПЕДАГОГІКА XVII СТОЛІТТЯ Ян Амос Коменський
04/Jan/2015 23:44

Як особлива наука педагогіка вперше була вичленована з системи філософських знань на початку XVII ст. Англійський філософ і натураліст Френсіс Бекон (1561-1626) в 1623 р видав трактат "Про гідність і збільшенні наук". У ньому він зробив спробу класифікувати науки і в якості окремої галузі наукового знання назвав педагогіку, під якою розумів "керівництво читанням". У цьому ж столітті статус педагогіки як самостійної науки був закріплений працями і авторитетом видатного чеського педагога Яна Амоса Коменського (1592-1670), теоретичні ідеї якого отримали широку популярність і світове визнання і досі зберігають своє наукове значення. У своїй знаменитій праці "Велика дидактика" Коменського розробив основні питання теорії та організації навчальної роботи з дітьми. Велику увагу він приділяв моральному вихованню дітей, а в книзі "Материнська школа" детально виклав свої погляди на сімейне виховання.


Что нужно делать, чтобы сдать долги в ВУЗе, техникуме, ПТУ?
04/Jan/2015 22:12

Большинство студентов имеют задолженности по учёбе в университете, колледже или ином высшем учебном заведении.


ПЕДАГОГІКА В СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ
04/Jan/2015 19:16

Як тільки виховання стало виділятися в самостійну суспільну функцію, люди почали замислюватися над узагальненням досвіду виховної діяльності. На одному з давньоєгипетських папірусів відображене вислів: "Вуха хлопчика на його спині, він слухає тоді, коли його б'ють". Це була вже своєрідна педагогічна ідея, певний підхід до виховання. Уже в працях давньогрецьких філософів - Фалеса з Мілета (бл. 625 - бл. 547 р до н.е.), Геракліта (бл. 530-470 до н.е.), Демокрита (460 - поч. IV в . до н.е.), Сократа (469-399 рр. до н.е.), Платона (427-347 рр. до н.е.), Аристотеля (384-322 рр. до н.е.), Епікура (341-270 рр. до н.е.) та інших містилося чимало глибоких думок з питань виховання. З античної Греції веде своє походження термін педагогіка, який закріпився як назви науки про виховання.


Страница 285    Предыдущая     286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296     Следующая


/Главная/ /Продать работу/ /Заказать работу/ /Блог/ /Контакты/ /Оплата/ /О нас/ /Как мы работаем/ /Регистрация/ /Вход в кабинет/
                   

Уважаемые пользователи! Некоторые работы были запаролены из-за хакерских атак. Пароль к работам: serg_0 и номер папки в архиве. Например: serg_0456, 456 - номер папки которая находится в архиве купленной работы. Если же выбивает ошибку при вводе пароля, попробуйте тот же пароль только русскими буквами. Если не получится, обращайтесь по форме обратной связи!

СтудБаза – клуб студентов, где можно скачать, обменять, продать, купить практически любой студенческий материал и главное качественный. У нас на сайте огромное количество студенческого материала разного направления, как технического так и гуманитарного, а так же с нами работают большое количество сотрудников-продавцов (авторов) своего студенческого материала. Присоединяйтесь к нам!!!

К нам кажды день присоеденяется все больше и больше клиектов и сотрудников, будьте с нами!!!

© 2010-2018 СтудБаза Сергей Богун